inspektor nadzoru

Do podstawwowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy:

  • Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
  • Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych wyrobów budowlanych, a w szczególnośći zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.
  • Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektó budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania.
  • Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

     

    Przepisy wykonawcze do ustawy Prawo budowlane określają obiekty, przy których budowie obowiązkowe jest ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. Zazwyczaj są to duże i bardziej skomplikowane obiekty, o znacznych rozpiętościach konstrukcyjnych, obciążeniach użytkowych, a także obiekty mogących mieć wpływ na środowisko (na przykład zakłady przemysłowe). Nic nie stoi na przeszkodzie aby inwestor, na własne życzenie, ustanowił inspektora nadzoru inwestorskiego przy danym przedsięwzięciu, nawet jeżeli nie został nałożony taki obowiązek w decyzji o pozwoleniu na budowę. Jeżeli chce kontrolować i dbać jakość robót wykonywanych przez wykonawcę ma prawo ustanowić taką funkcję na budowie.

    Niekiedy banki udzielające kredytu mogą jednak wymagać, aby roboty budowlane nadzorował dodatkowo inspektor.